Príspevok na bývanie: Ako ho získať? (návod)

V dnešnej dobe je príspevok na bývanie kľúčovým aspektom pre mnohé domácnosti na Slovensku. Ponúka finančnú pomoc a podporu, ktorá umožňuje rodinám a jednotlivcom zabezpečiť si kvalitné bývanie. V tomto článku vám ponúkame podrobné informácie a usmernenia k príspevku na bývanie, aby ste mohli využiť všetky dostupné výhody.

Ako žiadať o príspevok na bývanie

 1. Dokumentácia: Prvým krokom je zhromaždenie potrebnej dokumentácie, vrátane dokladov o príjmoch, nájomnej zmluvy a údajov o bytovom fonde.
 2. Podanie žiadosti: Žiadosť o príspevok na bývanie je potrebné podať osobne na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
 3. Odpoveď úradu: Po podaní žiadosti je dôležité trpezlivo čakať na rozhodnutie úradu.

Kto má nárok na príspevok na bývanie

Príspevok na bývanie má za cieľ pomôcť osobám v hmotnej núdzi, ktoré si nemôžu zabezpečiť základné životné podmienky.

Nárok na tento príspevok vzniká fyzickej osobe, ktorá sa ocitne v hmotnej núdzi a spĺňa podmienky ustanovené v zákone o pomoci v hmotnej núdzi.

Hmotná núdza je definovaná ako stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima.

Osoba má nárok na príspevok v prípade, že si nedokáže zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem prostredníctvom práce, výkonom vlastníckeho práva, alebo iného práva k majetku.

ako získať príspevok na bývanie

Príspevok na bývanie je jednou z foriem pomoci v hmotnej núdzi, ktorá zahŕňa aj dávku v hmotnej núdzi, ochranný príspevok, aktivačný príspevok a príspevok na nezaopatrené dieťa.

 • Príjem: Výška príjmu je základným kritériom oprávnenosti. Je dôležité, aby žiadateľov príjem nepresahoval stanovený limit.
 • Trvalý pobyt: Žiadateľ musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
 • Veľkosť bytu: Veľkosť bytu vzhľadom k počtu osôb v domácnosti je tiež dôležitým faktorom.

Nárok na príspevok na bývanie majú domácnosti, v ktorých je niektorý člen:

 • Vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu či rodinného domu, ktorý užíva na bývanie,
 • Nájomcom bytu, rodinného domu alebo obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie.

Tiež majú nárok domácnosti, ktoré bývajú v špeciálnych zariadeniach ako sú domovy sociálnych služieb, útulky, alebo zariadenia núdzového bývania.

Výška príspevku pre tento rok

Výška príspevku závisí od viacerých faktorov, ako sú príjem, počet osôb v domácnosti, typ a lokalita bývania. Príspevok môže byť poskytnutý až do výšky 80% priemerného nájomného (zdroj).

Príspevok na bývanie 2023

V roku 2023 je príspevok na bývanie určený v dvoch rôznych výškach:

 • 55,80 € mesačne pre domácnosti s jedným členom,
 • 89,20 € mesačne pre domácnosti s viacerými členmi alebo v prípade podnájmu bytu viacerými nájomcami.

Ako získať príspevok na bývanie?

Príspevok na bývanie môžete získať, ak spĺňate vyššie uvedené podmienky.

Dôležité je, že príspevok patrí len raz na jednu domácnosť bez ohľadu na počet domácností užívajúcich byt.

Ak máte nedoplatky spojené s úhradou nákladov za služby spojené s bývaním, musíte predložiť dohodu o splátkach a potvrdenie o riadnom plnení splátkového kalendára.

Príspevok a hmotná núdza

Príspevok na bývanie je určený najmä pre tých, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi a majú problémy s pokrytím nákladov spojených s bývaním. Je to dôležitá finančná pomoc, ktorá prispieva k zabezpečeniu základnej životnej potreby – bývania.

Výška dávky v hmotnej núdzi je:

 • 61,60 € mesačne, ak ide o jednotlivca,
 • 117,20 € mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 • 107,10 € mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,
 • 160,40 € mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 • 171,20 € mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
 • 216,10 € mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.

Časté otázky

Ako dlho trvá schválenie žiadosti?

Spravidla to môže trvať 1 až 2 mesiace, kým úrad vyhodnotí všetky dokumenty a prijme rozhodnutie.

Je možné žiadať o príspevok každý rok?

Áno, je možné žiadať o príspevok na bývanie každý rok, pokiaľ spĺňate všetky kritériá oprávnenosti.

Záver

Príspevok na bývanie je dôležitým finančným nástrojom, ktorý pomáha občanom Slovenskej republiky zabezpečiť si adekvátne bývanie. Dôkladná príprava a zhromaždenie všetkých potrebných dokumentov zvýši vaše šance na úspešné získanie príspevku. Nezabudnite sledovať aktualizácie a zmeny v legislatíve, aby ste boli vždy informovaní o možnostiach, ktoré vám príspevok prináša.

4.8/5 - (12 votes)

Najnovšie články

Podobné články